Skip to main content

ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବି?

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଗୋପନୀୟତା ବିଭାଗ (ଗୋପନୀୟତା ବିଭାଗ) ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଟପ୍ ମେନ୍ୟୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବେ


ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ:#

ସେଲଫ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ > ଗୋପନୀୟତା ବିଭାଗ > ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୋଗଲ୍ ଅନ୍

image

image

image

ସେଲଫ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ > 3 ଡଟ୍ ମେନ୍ୟୁ > ଗୋପନୀୟତା ବିଭାଗ > ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୋଗଲ୍ ଅନ୍

image

image

image


ଆପଣ ଆପ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାରଚାଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେୟାରଚାଟ୍ ୱେବସାଇଟରୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ