Skip to main content

ମୁଁ ଜଣେ ଫଲୋୟରଙ୍କୁ କିପରି ଅପସାରଣ କରିବି?

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତି ଫଲୋୟର୍ ଅପସାରଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଫଲୋୟରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋୟରମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ

ଫଲୋୟରମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ:#

ସେଲଫ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍> ଫଲୋୟରବୃନ୍ଦ > ଫଲୋୟରମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

image