Skip to main content

ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବି?

  • କୋର୍ସ ସାରିବାର ପରେ 1 ମାସର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ବ୍ୟାଜ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ
  • "ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ" ବ୍ୟାଜ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ଗ୍ରେଡେଡ୍‌ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ
  • ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ରିଏଟରମାନେ 1 ମାସ ପରେ ବ୍ୟାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ
  • 1 ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫଲୋ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବ୍ୟାଜ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରେ