Skip to main content

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବି?

  • ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍‌ରେ କ୍ରିଏଟର ହବ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା
  • ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍‌ପେଜ୍‌ର ଉପର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟର ହବ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
  • ଶେୟରଚେଟ୍‌ରେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ବିଭାଗକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ
  • ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ
  • ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲେଭେଲକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ