Skip to main content

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

image

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਉ:#

ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ > ਗੁਪਤਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ > ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ

image

image

image

ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ > 3 ਬਿੰਦੂ ਮੀਨੂੰ > ਗੁਪਤਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ > ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ

image

image

image

image

ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ

image

ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਬਿੰਦੂ ਮੀਨੂੰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ‘ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ’ / 'ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

image

ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

image